کلیدواژه‌ها = رقابت بازار
تأثیر افشای فراگیر مالی بر عملکرد بانک‎ها: نقش تعدیلی رقابت بازار و ساختار مالکیت

دوره 4، شماره 3، شهریور 1402، صفحه 107-131

میثم کاویانی؛ سید فخرالدین فخرحسینی