داوران

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

دانشکده

گروه

رتبه علمی

ایمیل

1

محمد سلگی

امام حسین (ع)

مدیریت و اقتصاد

مدیریت مالی اسلامی

استادیار

mohammadsolgi1365@yahoo.com

2

حمید مرتضی نیا

امام حسین (ع)

مدیریت و اقتصاد

مدیریت مالی اسلامی

استادیار

mortazaniya@gmail.com

3

محمد هاشم بت شکن

علامه طباطبایی

مدیریت و حسابداری

مدیریت مالی

دانشیار

dr.botshekan@atu.ac.ir

4

مهدی صادقی شاهدانی

امام صادق

معارف اسلامی و اقتصاد

اقتصاد

استاد

sadeghi@isu.ac.ir

5

حسین شیرمردی

امام حسین (ع)

مدیریت و اقتصاد

مدیریت مالی اسلامی

-

hosseinshirmardi@gmail.com

6

حسین محسنی

امام حسین (ع)

مدیریت و اقتصاد

مدیریت مالی اسلامی

-

mohseni911@atu.ir

7

محمد امین علینقی لنگری

امام حسین (ع)

مدیریت و اقتصاد

مدیریت مالی اسلامی

-

langari.ma@gmail.com

8

علی اسلام جو

امام حسین (ع)

مدیریت و اقتصاد

مدیریت مالی اسلامی

-

alieslamjoo@ut.ac.ir

9

سید حسین فاطمی

تهران جنوب

مدیریت

مهندسی مالی

-

sidfatmi@gmail.com

10

حسین نیاوند

امام حسین

مدیریت و اقتصاد

مدیریت مالی اسلامی

-

niavandd@gmail.com

11

عباس افلاطونی

بو علی سینا

علوم اقتصادی و اجتماعی

حسابداری

استادیار

a.aflatooni@basu.ac.ir

12

حسین حسن زاده

امام صادق (ع)

معارف اسلامی و مدیریت

مدیریت مالی

استادیار

hasanzadeh.hosein@gmail.com

13

حسنعلی سینایی

شهید چمران اهواز

اقتصاد و علوم اجتماعی

مدیریت

دانشیار

Ha_sinaei@yahoo.com

14

سجاد شمسی گوشکی

دانشگاه تهران- پردیس فارابی

مدیریت و حسابداری

مدیریت بازرگانی و اجرایی

-

sajjad.shams64@gmail.com

15

ابولقاسم توحیدی نیا

دانشگاه تهران

دانشکده اقتصاد

اقتصاد اسلامی

استادیار

a.tohidinia@ut.ac.ir

16

محمد مهدی عسگری

امام صادق (ع)

معارف اسلامی و اقتصاد

اقتصاد پولی و مالی

دانشیار

m.mahdi.askari@gmail.com

17

موسی احمدی

آزاد اسلامی واحد ابهر

مدیریت

مدیریت مالی

استادیار

musa.ahmadi@gmail.com

18

سید کاظم چاووشی

دانشگاه خوارزمی

مدیریت

مدیریت بازرگانی

استادیار

chavoshi@khu.ac.ir

19

محبعلی دهقانی

امام حسین (ع)

مدیریت و اقتصاد

مدیریت مالی اسلامی

استادیار

mohebdehghani@yahoo.com

20

سید حسین عبدالهی زاده

امام حسین (ع)

مدیریت و اقتصاد

مدیریت مالی اسلامی

استادیار

S.hoseinabdollahi@gmail.com

21

آیت اله ابراهیمی

امام حسین (ع)

مدیریت و اقتصاد

مدیریت مالی اسلامی

استادیار

Aiat_ebrahimi@yahoo.com