اهداف و چشم انداز

 اهداف فصلنامه:

  1. اشاعه و گسترش علمی تمدن سازی، متناسب با گام دوم انقلاب در حوزه سیاستگذاری و مطالعات راهبردی بودجه و مالی
  2. جهت دهی به مطالعات راهبردی حوزه بودجه و مالی در راستای توسعه اقتدار مالی و اقتصادی در کشور
  3. مشارکت در تولید دانش با رویکرد ارتقای نظام بودجه ریزی و نظام مالی کشور
  4. انتشار و تبادل دانش درحوزه‌های بودجه ریزی، نظارت بر بودجه، ساختار بودجه، تخصیص بهینه منابع، تامین مالی، ابزارهای مالی، بازارهای مالی، نهادهای مالی، مدیریت دارایی و بدهی، مدیریت ریسک و نظام مالی اسلامی
  5. ارائه نتایج پژوهش‌ها و تجربیات استادان، پژوهشگران و دانشجویان درزمینه پاسداری از انقلاب اسلامی در حوزه برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی،مالیه عمومی، حسابداری و مدیریت مالی
  6. شناخت و معرفی اندیشه‌ها و نوآوری‌های علمی و پژوهشی با رویکرد راهبردی در حوزه بودجه ریزی و مدیریت مالی در سطح سازمان/شرکت‌ها، ملّی و بین‌المللی