اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی صفیان

مدیریت استادیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

safian.mehdigmail.com

سردبیر

دکتر علیرضا عرفانی

استاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

aerfanisemnan.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر محمد سلگی

مدیریت مالی اسلامی، مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

mohammadsolgi1365yahoo.com

دبیر تخصصی

حسین شیرمردی

مدیریت مالی گروه مدیریت مالی اسلامی، دانشکده مدیریت واقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

hosseinshirmardigmail.com
03971635641

اعضای هیات تحریریه

دکتر محسن رضایی میرقائد

استاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

rezaie.mohsenyahoo.com

دکتر علیرضا عرفانی

اقتصاد دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

aerfanisemnan.ac.ir

h-index: 3  

دکتر محمد مهدی عسکری

اقتصاد استاد گروه اقتصاد پولی و مالی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

m.askariisu.ac.ir

دکتر غلامرضا منصور فر

مالی دانشیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

facultystaff.urmia.ac.ir/ g.mansourfar
g.mansourfarurmia.ac.ir

دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی

استاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

abolhasanipnu.ac.ir

دکتر حسنعلی سینایی

مدیریت مالی استاد گروه مدیریت،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران.

ha_sinaeiyahoo.com

دکتر روح اله تولایی

دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

facultymembers.sbu.ac.ir/tavallaei/
ckmihu.ac.ir
021-77105823
0000-0002-3551-3469

دکتر سعید فتحی

مدیریت مالی دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ase.ui.ac.ir/s.fathi
s.fathiase.ui.ac.ir

دکتر غلامحسن تقی نتاج ملک شاه

حسابداری دانشیار گروه مدیریت مالی اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

www.drnataj.com
fbarjihu.ac.ir