دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مدل‌سازی تفسیری - ساختاری تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران بخش مسکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1402

محمد مهدوی پور؛ حسین شیرمردی احمدآباد؛ حمید مرتضی نیا


تأثیر مالکیت نهادی بر اجتناب از مالیات و محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1402

خسرو مرادی شهدادی؛ راحله سلمان زاده