بررسی تأثیر سیاست‌های پولی بر ریسک سیستمیک بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت مالی اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی گرایش بانکداری، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

چکیده

ریسک سیستمیک ناشی از تأثیرات بیرونی اضطراب و آشفتگی بانکی، بر سیستم مالی یا بازار اقتصاد واقعی است. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر سیاست پولی بر ریسک سیستمیک در صنعت بانکداری ایران است. تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری از نوع همبستگی است. داده‌های موردنیاز از نمونه‌ای از بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران در بازه زمانی 1390-1397 گردآوری گردید و از روش تصحیح خطای برداری (VEC) برای تخمین مدل تحقیق استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین سیاست پولی و ریسک سیستمیک رابطه‌ای معنادار و بلندمدت وجود دارد. این یافته نشان می‌دهد سیاست پولی از طریق تأثیر بر ریسک‌پذیری بانک‌ها و اقلام ترازنامه‌ای بر ریسک سیستمیک تأثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of monetary policy on systemic risk

نویسندگان [English]

  • mohammad solgi 1
  • mehrdad alizadeh 2
1 Assistance professor, department of Islamic financial management, faculty of management and economics, Imam Hossein university, tehran, Iran.
2 M.A of financial management, Khatam University, tehran, Iran.
چکیده [English]

Systemic risk results from the externalities of bank distress onto
the rest of the financial system or the real economy market. The purpose of this paper is investigating the impact of monetary policy on systemic risk. This paper from points of aim and method of data gathering is applied and correlation type in sequent. The required data was collected from Iranian banks in 2011-2018 period. The research model was estimated using vector error correction (VEC). The findings show long term and significant relation between monetary policy and systemic risk. Furthermore, findings show monetary policy affect systemic risk in two ways: bank's risk taking behavior and bank's balance sheet items.

کلیدواژه‌ها [English]

  • systemic risk
  • interest rate
  • marginal expected shortfall (MES)
  • vector error correction (VEC)
احمدیان، اعظم، گرجی، مهسا؛ (۱۳۹۶)، تبیین الگوی پیش‌بینی ورشکستگی جهت شناسایی‌ بانک­های سالم و در معرض خطر، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، ۵ (۳)؛
افلاطونی، عباس. (1395). تجزیه‌وتحلیل آماری با EViews در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی. ویرایش دوم، تهران: ترمه.
باباجانی، جعفر، بولو، قاسم، غزالی، امین. (۱۳۹۷). ارائه چارچوبی جهت سنجش و پیش‌بینی ریسک سیستمی با رویکرد ریزش  مورد انتظار نهایی (MES) در بازار سرمایه ایران، راهبرد مدیریت مالی، (۶) ۲۲، ۱-۲۹.
بزرگ اصل، موسی، محقق نیا، محمدجواد، رضوی، سید مهدی. (۱۳۹۵). بررسی رابطه بین عملکرد مالی و عناصر مدل کملز در صنعت بانکداری بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسی­های حسابداری. ۳(۱۱). ۱-۲۰.
پوستین­چی،‌ مجتبی، (۱۳۹۲). تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر مطالبات معوق بانک­ها. مجله اقتصادی، (۷و۸)، ۱۸-۵؛
جهانگرد، اسنفدیار، عبدالشاه، فاطمه. (۱۳۹۶). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ثبات بانک­های ایران، نشریه علمی پژوهشی سیاست­گذاری اقتصادی، (۹) ۱۸.
دانش جعفری، داوود، بت شکن، محمد هاشم، پاشازاده، حامد. (1395). رتبه بندی بانک ها ازنظر مقاومت در برابر ریسک سیستمیک در راستای نظام مالی مقاومتی (روش رگرسیون کوانتایل و همبستگی شرطی پویا)، مطالعات راهبردی بسیج، (72)19، 79-99.
رز، پیتراس و هاجینس، سیلویا سی. (1393). مدیریت بانکی و خدمات مالی. ترجمه: محمدرضا شعبان نژاد و مریم السادات اسمعیل زاده عربی. تهران: فاطمی.
رفیعی شمس­آبادی، پریسا؛ کریمخانی، عباسعلی؛ (۱۳۹۰)، بررسی اندازه بهینه بانک ازنظر اقتصادی(مطالعه موردی بانک سپه)،‌ اداره تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه؛
سلگی، محمد،‌(۱۳۹۷). حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک: شواهدی از بانک­های ایرانی. فصلنامه پژوهش­های پولی و بانکی، (۳۷)۱۱، ۴۶۷-۵۰۰.
صفری، سعید،‌ ابراهیمی، عباس، (۱۳۹۱). اندازه­گیری توان رقابتی بانک­ها در نظام بانکداری ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،‌ (۶۴) ۱۸۷-۲۲۱.
کمیجانی، اکبر،‌ فلاحی، سامان،(۱۳۹۵)، شناسایی عوامل درونی تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک­ها،  تحقیقات اقتصادی، (۵۱)۳، ۶۳۵-۶۵۲.
Acharya, V. V., & Steffen, S. (2012). Analyzing systemic risk of the European banking sector. Handbook on Systemic Risk, JP Fouque and J. Langsam, eds. Cambridge University Press, Forthcoming.‏
Acharya, V. V., Pedersen, L. H., Philippon, T., & Richardson, M. (2017). Measuring systemic riskThe Review of Financial Studies30(1), 2-47.‏
Adrian, T., & Boyarchenko, N. (2018). Liquidity policies and systemic riskJournal of Financial Intermediation35, 45-60.‏
Agur, M. Demertzis, (2019). Will Macro prudential Policy Counteract Monetary Policy’s Effects on Financial Stability? North American Journal of Economics & Finance‏
Aldasoro, I., Gatti, D. D., & Faia, E. (2017). Bank networks: Contagion, systemic risk and prudential policyJournal of Economic Behavior & Organization142, 164-188.
Allen, F., & Gale, D. (2000). Financial contagion. Journal of political economy108(1), 1-33.
Allen, F., Babus, A., & Carletti, E. (2009). Financial crises: theory and evidenceAnnu. Rev. Financ. Econ.1(1), 97-116.
Altunbas, Y., Gambacorta, L., & Marques-Ibanez, D. (2010). Bank risk and monetary policy. Journal of Financial Stability6(3), 121-129.
Battiston, S., Farmer, J. D., Flache, A., Garlaschelli, D., Haldane, A. G., Heesterbeek, H., & Scheffer, M. (2016). Complexity theory and financial regulation. Science, 351(6275), 818-819.
Berger, Allen N., Sedunov, John, (2017). Bank liquidity creation and real economicoutput. J. Bank. Finance 81 (forthcoming).
Brana, S., Campmas, A., & Lapteacru, I. (2018). (UN) Conventional monetary policy and bank risk-taking: A nonlinear relationshipEconomic Modelling.
Brownlees, C., & Engle, R. F. (2016). SRISK: A conditional capital shortfall measure of systemic risk. The Review of Financial Studies30(1), 48-79.‏
Bryant, John, (1980). A model of reserves, bank runs, and deposit insurance. J. Bank.Finance 4, 335–344.
Buch, C. M., Krause, T., & Tonzer, L. (2019). Drivers of systemic risk: Do national and European perspectives differ. Journal of International Money and Finance91, 160-176.‏
Chen, H., & Lin, K. (2016). How do banks make the trade-offs among risks ? The role of corporate governance. Journal of Banking and Finance.
Chen, M., Wu, J., Jeon, B. N., & Wang, R. (2017). Monetary policy and bank risk-taking: Evidence from emerging economies. Emerging Markets Review31, 116-140.
Colletaz, G., Levieuge, G., & Popescu, A. (2018). Monetary policy and long-run systemic risk-taking. Journal of Economic Dynamics and Control86, 165-184.
Dalla, E., & Varelas, E. (2019). REGULATION & OLIGOPOLY IN BANKING: The Role of Banking Cost Structure. Journal of Economics and Business.‏
Deangelo, H., & Stulz, R. M. (2015). Liquid-claim production, risk management, and bank capital structure : Why high leverage is optimal for banks $. Journal of Financial Economics, 116(2), 219–236.
Degl’Innocenti, M., Fiordelisi, F., & Trinugroho, I. (2019). Competition and stability in the credit industry: Banking vs. factoring industriesThe British Accounting Review.
Faia, E., & Karau, S. (2019). Banks' Systemic Risk and Monetary Policy.
Ghosh, A. (2016). How does banking sector globalization affect banking crisis. Journal of Financial Stability, 25, 70-82.
Giglio, S. (2016). Credit default swap spreads and systemic financial risk (No. 15). ESRB Working Paper Series.
Guerra, S. M., Silva, T. C., Tabak, B. M., de Souza Penaloza, R. A., & de Castro Miranda, R. C. (2016). Systemic risk measures. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications442, 329-342.
Hasanov, R., & Bhattacharya, P. S. (2019). Do political factors influence banking crisis. Economic Modelling76, 305-318.
Huang, X., Zhou, H., & Zhu, H. (2009). A framework for assessing the systemic risk of major financial institutions. Journal of Banking & Finance, 33(11), 2036-2049.
Khiari, W., & Nachnouchi, J. (2018). Banks’ systemic risk in the Tunisian context: Measures and Determinants. Research in International Business and Finance45, 620-631.
Lehar, A. (2005). Measuring systemic risk: A risk management approach. Journal of Banking & Finance, 29(10), 2577-2603.
Leaven, L., & Levine, R. (2009). Bank Governance, Regulation and Risk Taking. Journal of Financial Economics, 93(2), 259–275.
‏‏‏Lombardi, D., Siklos, P. L., & Xie, X. (2018). Monetary policy transmission in systemically important economies and China’s impact. Journal of Asian Economics, 59, 61-79.
Ly, K. C., Chen, Z., Wang, S., & Jiang, Y. (2017). The Basel III net stable funding ratio adjustment speed and systemic risk. Research in International Business and Finance, 39, 169-182.
Mirzaei, A., Moore, T., & Liu, G. (2013). Does Market Structure Matter on
Banks’ Profitability and Stability? Emerging Vs. Advanced Economies.
Journal of Banking & Finance, 37(8), 2920-2937