ارائه الگوی ارزیابی عملکرد مدیران مالی بخش عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت مالی اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

چکیده

مساله­ی ارزیابی عملکرد از دیرباز به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت در سازمان‌های مختلف مطرح بوده است. عملکرد مدیران مالی باید با توجه به معیارها و سنجه‌هایی در زمینه‌های گوناگون مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. این مقاله به ارائه الگویی جهت ارزیابی عملکرد مدیران مالی در بخش عمومی با توجه خاص به معیارهای جهادی و شایسته‌سالاری در کنار معیارهای مالی و مدیریتی می­پردازد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه، از رویکرد معادلات ساختاری و نرم‌افزار SmartPLS استفاده شده است. نمونه آماری، 62 نفر از میان خبرگان بوده که با روش نمونه‌گیری تعمدی انتخاب شده‌اند. در این مقاله، 82 سنجه در قالب 5 مولفه «ویژگی‌های اخلاقی/شخصیتی»، «مهارت‌های مدیریتی»، «مهارت‌های انسانی»،‌ «مهارت‌های جهادی و شایسته‌سالاری» و «معیارهای مالی» دسته‌بندی شدند. در این رابطه­ی مهارت‌های مدیریتی مهم‌ترین و ویژگی‌ اخلاقی/شخصیتی کم‌اهمیت‌ترین مولفه شناسایی شدند. این مقاله به تحقیقات مدیریتی در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران مالی در بخش عمومی می‌افزاید و ساختاری جهت ارزیابی عملکرد مدیران مالی بخش عمومی ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Performance Evaluation Model for Public Sector Financial Managers

نویسندگان [English]

  • hamid Mortazaniya 1
  • Armin Vojudi Nobakht 2
1 Assistant professor, department of Islamic financial management , faculty of management and economics, Imam Hossein University , tehran, Iran.
2 PhD student, Imam Khomeini International University, Ghazvin, iran.
چکیده [English]

The issue of performance appraisal has long been one of the important success factors in different organizations. Financial management is one of the most important sectors in public organizations. The performance of financial managers should be evaluated in terms of criteria and metrics in different areas. The purpose of the present study is to provide a model for evaluating the performance of financial managers in the public sector with particular regard to meritocracy criteria along with financial and management criteria. Structural equation approach and Smart PLS software were used to analyze the data collected through the questionnaire. The sample consisted of 62 people from the financial and managerial statistical population selected through purposive sampling.
In this study, 82 measures were identified and categorized into five components: "ethical / personality traits", "management skills", "human skills" meritocracy skills" and "financial criteria". According to the findings of SmartPLS software, management skills were identified as the most important component and ethical / personality characteristics were the least important factor. The article adds to managerial research in the area of ​​evaluating the performance of financial managers in the public sector and provides a framework for evaluating the performance of financial managers in the public sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Financial Manager
  • Public Sector
  • Structural Equations
آذر، عادل. غلام زاده، رسول. مهدی قنواتی (1391)، "مدلسازی مسیری- ساختاری در مدیریت- کاربرد نرم افزار smart pls"، انتشارات نگاه دانش.
افشار، مصطفی؛ زمانی عموقین، رامین (1393)، تبیین ارتباط شاخص‌های ارزیابی عملکرد و رتبه‌ عملکردی با رشد شرکت‌ها، پیشرفت‌های حسابداری، دوره 6، شماره 1
بحرانی، عطیه؛ قراگوزلو، محمدرضا (1396)، تدوین معیارهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری.
حصیرچی، امیر؛ سلطانی، محمدرضا؛ فرهی بوزنجانی، برزو (1390)، "الگوی شایستگی مدیران نظام در اندیشه مقام معظم رهبری (حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی))". فصلنامه نظارت و بازرسی، سال پنجم، شماره 17.
خاکی، غلامرضا (1390)، "روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی"، ویرایش ششم، انتشارات فوژان.
خواجوی، شکرا...؛ فتاحی، حسن؛ قدیریان، حسین (1394)، "رتبه­بندی و ارزیابی عملکرد مالی شرکت های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ترکیبی فازی، مطالعه­ی موردی: شرکت­های صنایع دارویی، فلزات اساسی و خودرو و قطعات، مجله دانش حسابرسی، سال پانزدهم، شماره 60.
دانشور، مریم (1395)، "طراحی مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با استفاده از تکنیک DEA"، پژوهش‌نامه علوم انسانی و اجتماعی، زمستان 1385، سال 6، شماره 23.
سلیمانی، ابوالفضل (1393)، "بررسی رابطه بین مدیریت سود و معیارهای مالی و اقتصادی ارزیابی عملکرد مدیران". پایان‌نامه کارشناسی­ارشد، موسسه آموزش عالی سمنگان.
شریفی‌منش،‌ محمد؛ نظری هاشمی، سیدرضا (1396)، ارزیابی عملکرد براساس مدل کارت امتیازی متوازن BSC با رویکرد فازی سلسله مراتبی. پنجمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز.
صائب، عیسی (1393)، ارزیابی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و تاثیر آن بر عملکرد مدیران مالی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
گودرزی، علی محمد؛ نجفی، محمد علی (1392)، سخنی با استادان، مدیران و متخصصان منابع انسانی کشور، اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران، سالن اجلاس سران.
مطلبی‌زاده، سپیده (1396)، بررسی تاثیر انتصاب مدیران شایسته بر ارتقا عملکرد در اداره کل دارایی استان زنجان با رویکرد کارت امتیازی متوازن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی مدیریت، موسسه آموزش عالی صوفی رازی.
موحدمنش، ویدا (1394)، ارائه چارچوبی جهت ارزیابی عملکرد مدیران با استفاده از تاپسیس فازی و تحلیل پوششی داده‌های فازی، پایان­نامه کارشناسی ارشد،‌ دانشگاه گیلان.
 
Ahmed Bowra,Z & Nasir,A.(2014). Impact of Fairness of Performance Appraisal on Motivation and Job Satisfaction in Banking Sector of Pakistan, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 4(2)16-20.
Dhanraj Sharma. Ruchita Verma. (2018). "Performance Evaluation of electivity Skills of Fund Managers in India: An Analysis of Index Funds" International Journal of Engineering Technology Science and Research. Volume 5, Issue 3 March 2018.
Meng Wang. Michael J Morley. Fang Lee Cooke. Jiuping Xu. Huimin Bian. (2017). Scholars, strategists or stakeholders? Competing rationalities and impact of performance evaluation for academic managers in Chinese universities. Experience a new dimension of scholarly research.
Mutindi Mzera, U. J. (2013).The role of value-based management tools on the performance of firms listed in the nairobi securities exchange. International Journal of Business Administration, 4: (1), 92-104.
Siyahi, Somae. (2013). “Assessment of managers 'awareness of task description and its relation with managers' performance”. Master thesis. Educational Sciences, Educational Management. University of Sistan and Baluchestan. Faculty of Education and Psychology.
Stancic, P., Todorovuc, M. & Cupic, M. (2012). Value-based management and corporate governance: a study of Serbian corporations. Economic Annals, 57: (193), 93-112.
Tehrani, Reza. Mohammad Reza Mehragan, Mohammad Reza Golkani. (2012). Model for Evaluating Financial Performance of Companies by Data Envelopment Analysis A Case Study of 36 Corporations Affiliated with a Private Organization. International Business Research; Vol. 5, No. 8; 2012 ISSN 1913-9004 E-ISSN 1913-9012 Published by Canadian Center of Science and Education.