شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و و برنامه ریزی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

2 پژوهشگر دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

3 پژوهشگر دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

چکیده

در سال‌های گذشته بدلیل کاهش اعتبارات بانکی و محدودیت‌های دسترسی به منابع بین‌المللی، بنگاه‌ها با چالش تأمین مالی مواجه شده‌اند. تأمین مالی جمعی از ابزارهای نوین مالی است که می‌تواند نیازهای تأمین مالی متقاضیان سرمایه و سرمایه‌گذاران را برآورده نماید. اگر بنگاه‌ها بخواهند این ابزار مالی را برای جذب سرمایه سرمایه‌گذاران توسعه و ترویج نمایند، نیازمند شناخت عوامل موثر بر بازاریابی تأمین مالی جمعی هستند. لذا در این پژوهش به شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه ایران می‌پردازیم. روش پژوهش، آمیخته از نوع توالی کیفی-کمی است. ابتدا با روش تحلیل مضمون و استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با 12 خبره حوزه تأمین مالی جمعی، 52 مضمون پایه تحت 10 مضمون سازمان دهنده، در سه مضمون فراگیر زمینه‌ای، علّی و مداخله‌گر شناسایی و طبقه‌بندی گردید. سپس طبق نتایج پرسشنامه و با نرم‌افزار TOPSIS میزان تأثیر مضامین بر بازاریابی تأمین مالی جمعی به دست آمد. به ترتیب، میزان اهمیت مضامین پایه برحسب مضمون فراگیر زمینه‌ای: فرهنگ سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها؛ برحسب مضمون فراگیر علّی: بازدهی، نقدشوندگی، زمان، اعتماد و شفافیت متقاضی و ترویج؛ و برحسب مضمون فراگیر مداخله‌گر: محصول(موضوع پروژه)، تضامین و ویژگی سکو می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing factors affecting the marketing of crowdfunding in Iran's capital market

نویسندگان [English]

 • milad Rajati 1
 • hossein shirmardi ahmadabad 2
 • ali eslamjo 3
1 Imam Hossein Comprehensive University
2 imam hossein comprehensive university
3 imam hossein comprehensive university
چکیده [English]

In the past years, due to the reduction of bank credits and the limitations of access to international resources, companies have faced the challenge of financing. Collective financing is a new financial tool that can meet the financing needs of capital applicants and investors. If companies want to develop and promote this financial tool to attract investors' capital, they need to know the effective factors on crowdfunding marketing. Therefore, in this research, we will identify and prioritize the factors affecting crowdfunding marketing in Iran's capital market. The research method is a combination of qualitative-quantitative sequence. First, with the method of theme analysis and the use of library studies and interviews with 12 experts in the field of crowdfunding, 52 basic themes under 10 organizing themes were identified and classified into three overarching themes: contextual, causal, and intervening. Then, according to the results of the questionnaire and with TOPSIS software, the impact of themes on crowdfunding marketing was obtained. In order, the importance of the basic themes according to the overarching theme: investment culture and infrastructures; According to the comprehensive causal theme: efficiency, liquidity, time, trust, and transparency of the applicant and promotion; And according to the overarching theme of the intervener: the product (the subject of the project), the guarantee and the feature of the platform.

کلیدواژه‌ها [English]

 • marketing
 • financing
 • crowdfunding
 • capital market
 • 1) آذرنوش انصاری طادی و همکاران. (1398). طراحی آمیخته بازاریابی ابزارهای مالی با تمرکز بر ابزار بدهی. پژوهشهای حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره دوم، صفحه 88-75.
 • 2) ابراهیمی، سید عباس، حسن دانایی‌فرد، عادل آذر، لطف‌الله فروزنده. (1388). طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت ایران (پژوهشی کیفی.) پژوهش‌های مدیریت عمومی سال هفتم، شماره بیست‌وچهارم، 24-5.
 • 3) انصاری رنانی، قاسم و ناصحی فر، وحید. (1386). الگوی کارآمد بازاریابی خدمات مالی در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 103، صفحه 140-123.
 • 4) افتخاری، علی آبادی و همتی روزبهانی، محمد. (1395). آمیخته بازاریابی خدمات و تاثیر آن بر رفتار سهامداران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال یازدهم، شماره 40، صفحه 37.
 • 5) افشار، غلامعباس و سلیمانی بشلی، علی. (1389). اصول بازاریابی خدمات مالی، نشر سیمای شرق.
 • 6) تأمین سرمایه آرمان. (1393). نگاهی اجمالی به مدل های تأمین مالی جمعی و کاربرد آن در تأمین مالی طرح های کارآفرینی.
 • 7) رضوانی، مهران و فتایی، پریسا. (1395). شناسایی راهبردهای بازاریابی برای تأمین مالی شرکت‌های در مرحله رشد . فصلنامه توسعه کارآفرینی دوره دوم شماره دهم، صفحه 296-277.
 • 8) دفتر توسعه کارآفرینی ‌وزارت ‌تعاون، ‌کار ‌و ‌رفاه ‌اجتماعی. (1393). مقدمه ای بر ‌تأمین ‌مالی جمعی،‌ معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی، تهران.
 • 9) صادقی شریف، سید جلال و علیپور، مهرداد و عروجی، مرجان. (1395). آمیخته بازاریابی مالی P7 در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی شماره 16، صفحه 233.
 • 10) علیپور، بدیعی، نوری. (1390). مطالعه کارکردهای آمیخته بازاریابی خدما P7 در افزایش کیفیت بورس اوراق بهادار تهران با ارائه آمیخته‌های جدید بازاریابی مالی بورس اوراق بهادار. پژوهشگر، 9(27)، 20-1.
 • 11) علیپور، مهرداد و صادقی شریف، سیدجلال. (2013). بازاریابی مالی و کاربرد آن در عرضه سهام اصل صدر 44 قانون اساسی از طریق بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز مدیریت مالی.
 • 12) فریدون رهنمای رودپشتی و همکاران. (1401). ارائه مدل تامین بدهی برای مؤسسات مالی و بانک‏ها در قالب تامین مالی جمعی با رویکرد نظریه داده بنیاد. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل و اوراق بهادار، شماره 54، صفحه 36-23.
 • 13) کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری. (1383). اصول بازاریابی، بهمن فروزنده، مترجم. تهران انتشارات آتروپات.
 • 14) گرچن، راسمن، کاترین، مارشال. (1390). روش تحقیق کیفی. سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 • 15) مبشر راد، غنبر طهرانی. (1397). عوامل تأثیرگذار بر کارکرد رسانه های اجتماعی در تأمین مالی جمعی مؤسسات خیریه. فصلنامة مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند ـ شماره 42ـ تابستان1397، صفحات 136-109.
 • 16) ناصحی فر، وحید. (1386). محیط بازاریابی در بخش خدمات مالی. مجله بررسی های بازرگانی، ش25. ص 82-78.
 • 17) نوروزیان، علی و ناییجی، محمدجواد و پناهی فر، فرهاد. (1398). شناسایی عوامل موثر بر مشارکت در پروژه های تأمین مالی جمعی در کسب و کارهای نوپا.
 • 18) ونوس، داور. (1385). تحقیقات بازاریابی، انتشارات سمت.
 • 19) وودروف، هلن. (1385). بازاریابی خدمات (ترجمه ابراهیم گوهریان و مصطفی کوهستانی)، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • 20) Cordova, Alessandro, Dolci, Johanna, Gianfrate, Gianfranco. (2015). The determinants of crowdfunding success evidence from technology projects. Procedia - Social and Behavioral Sciences 118. 115-124.
 • 21) Cornelius PB, Gokpinar B. (2020). The role of customer investor involvement in crowdfunding success. Management Science. 66(1):452–472.
 • 22) Crosetto, Paolo, Regner, Tobias. (2014). Crowdfunding: Determinants of success and funding dynamics. Jena Economic Research Papers 35.
 • 23) (n.d.) .in Wikipedia. From https://en.wikipedia.org/wiki/Kickstarter#cite_note-vincent2015-123.
 • 24) Lambert, Thomas, Schwienbacher, Armin. (2010). An empirical analysis of Social Science Research Network 1578175.
 • 25) Maik Eisenbeiss, Sven A.Hartmann, Lars Hornuf. (2022). Social media marketing for equity crowdfunding: Which posts trigger investment decisions?.
 • 26) Mollick, Ethan. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Journal of business venturing 29. n 1, pp. 1-16.
 • 27) Schwienbacher, Armin, Larralde, Benjamin. (2010). Crowdfunding of small entrepreneurial ventures. Handbook of entrepreneurial finance. Oxford University Press, Forthcoming.
 • 28) (2013).in wikipedia. from http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding.
 • 29) Ying Li, Hongduo Cao, Tengjuan Zhao. (2018). Factors Affecting Successful Equity Crowdfunding.

Zhunzhun Liu, Shenglin Ben, Ruidong Zhang. (2022). Factors Affecting Crowdfunding Success.