طراحی صکوک وکالت جهت تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

اهمیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط امروزه بر کسی پوشیده نیست. این سازمان‌ها بخش زیادی از اشتغال و تولید کشورها را شامل می‌شوند. تأمین مالی این بنگاه‌ها همواره به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی این واحدها به‌حساب می‌آمده است. تابه‌حال تأمین مالی خارجی این بنگاه‌ها عموماً به‌وسیله بانک‌ها انجام گرفته است؛ وابستگی زیاد تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به بانک‌ها، سبب ایجاد محدودیت‌های جدی در مسیر رشد و توسعه آن‌ها شده است. در سال‌های اخیر کشورهای پیشرفته تلاش کرده‌اند تا با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، تأمین مالی کسب‌کارهای کوچک و متوسط را بهبود بخشند. این مقاله در پی آن است که مدلی مبتنی بر اوراق وکالت جهت تأمین مالی کسب‌کارهای کوچک و متوسط ارائه کند. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت داده‌ها، آمیخته (کیفی - کمی) است. همچنین بر اساس روش گردآوری داده‌ها توصیفی - پیمایشی محسوب می‌شود. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش تحلیل توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای مدلی مبتنی بر اوراق وکالت برای تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط طراحی شد. سپس مدل مربوطه از جنبه‌های کارآیی جهت تأمین مالی کسب‌کارهای کوچک و متوسط، جذابیت برای بانی و سرمایه‌گذاران و مقبولیت از منظر نهاد ناظر، با استفاده از پرسشنامه و به روش آمار استنباطی ارزیابی شده و مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing appropriate model of Wakalah sukuk for financing SMEs

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi fereydooni 1
  • mohammad tohidi 2
1 Ph.D. student of financial engineering, Imam Sadegh University (AS), Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Finance, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadegh University (AS), Tehran, Iran
چکیده [English]

The importance of small and medium businesses today is not hidden from anyone. These companies include a large part of the employment and production of countries. Financing these companies has always been considered one of the main problems of these units. Until now, the external financing of these companies has generally been done by banks; The high dependence of financing SMEs on banks has caused serious constraints in their growth and development. Recently, advanced countries have tried to improve the financing of SMEs by using the capacity of the capital market. This article seeks to present a model based on Wakalah sukuk to finance SMEs. In terms of goal this research is practical and in terms of nature of data is (qualitative-quantitative). It is also considered descriptive-survey based on the data collection method. In this research, we provide a model based on Wakalah by using the descriptive analysis method and using library studies. Then, the relevant model was evaluated and approved from the aspects of efficiency for financing SMEs, attractiveness for issuers and investors, and acceptability from the supervisor point of view, using a questionnaire and using inferential statistics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic capital market"
  • financing"
  • ."
  • small and medium enterprises"
  • Wakalah Sukuk
  • "
  • debt market"