رتبه بندی مدل‌های عملیاتی بین المللی صکوک متناسب با نیازهای صنعت فولاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد

چکیده

تأمین مالی طرح‌های کلان بخش فولاد به سرمایه زیادی نیاز دارد، جهت جذب منابع سرمایه گذاران مسلمان و غیر مسلمان داخلی و خارجی، ناچار به توسعه و تنوع در طراحی و به کار گیری انواع ابزارهای تأمین مالی است که هم منطبق با اصول شریعت باشد و هم توجیه اقتصادی و مالی داشته باشد. مدل‌های مختلف صکوک در عرصه بین المللی می‌تواند راهگشای تأمین مالی صنایع مختلف از جمله صنعت فولاد شود. صنعت فولاد با توجه به زیر ساختی بودن آن از یک طرف و ظرفیت‌ها و طرح‌های توسعه فراوان همواره نیازمند تامین مالی پایدار و متناسب از بازار پول و سرمایه است. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی نیازهای صنعت فولاد و رتبه بندی مدل‌های عملیاتی صکوک متناسب با نیازهای آن صنعت است. در ابتدا براساس روش دلفی عوامل موثر بر تامین مالی در صنعت فولاد استخراج شد که از جمله عوامل موثر می‌توان به عوامل اقتصادی، عوامل مرتبط با شهرک‌های صنعتی و عوامل دولتی اشاره کرد. جامعه آماری تحقیق جهت شناسایی شاخص‌ها و اجرای روش دلفی، 10 نفر از خبرگان صنعت فولاد می‌باشد. برای تحزیه و تحلیل اطلاعات از روش ANP فازی استفاده شده است. مطابق با نتایج صکوک اجاره محض با وزن نرمال 128/0 از بیشترین اولویت برخوردار است. صکوک ضمنی در اولویت دوم قرار دارد و صکوک قابل باز خرید در اولویت سوم قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ranking of international sukuk operating models according to the needs of the steel industry

نویسندگان [English]

  • hamed tajmir riyahi 1
  • hamidreza rahimof 2
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Khwarazmi University, Tehran, Iran
2 Graduated from Azad University's master's degree in accounting
چکیده [English]

Different models of sukuk in the international arena can open the way for financing various industries, including steel. Steel industry, considering its infrastructure on the one hand, and many development plans and capacities, always needs stable and appropriate financing from the money and capital market. The main purpose of this research is to identify the needs of the steel industry and to rank the operational models of sukuk according to the financial needs of that industry. The statistical population of the research to identify the indicators and implement the Delphi method is 10 experts from the steel industry. Fuzzy ANP method has been used for data analysis. According to the results, pure rental sukuk with a normal weight of 0.128 has the highest priority. Implied sukuk is the second priority and redeemable sukuk is the third priority. The statistical population of the research to identify the indicators and implement the Delphi method is 10 experts from the steel industry. Fuzzy ANP method has been used for data analysis. According to the results, pure rental sukuk with a normal weight of 0.128 has the highest priority. Implied sukuk is the second priority and redeemable sukuk is the third priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • steel industry
  • sukuk
  • Delphi method
  • Fuzzy ANP