اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی صفیان

مدیریت استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

civilica.com/p/186113/
safian.mehdigmail.com
021-77105823

سردبیر

دکتر علیرضا عرفانی

اقتصاد استاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

aerfani.profile.semnan.ac.ir/#about_me
aerfanisemnan.ac.ir
023-31533587
0000-0003-1493-216X

h-index: 5  

جانشین سردبیر

دکتر محمد سلگی

استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

ensani.ir/fa/article/author/79107
kpmsolgiihu.ac.ir
021-77105823
0000-0002-8635-631X

h-index: 3  

اعضای هیات تحریریه

دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی

استاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

civilica.com/p/319710/
abolhasanipnu.ac.ir
0000-0002-9986-4735

h-index: 5  

دکتر غلامحسن تقی نتاج ملک شاه

حسابداری دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

ensani.ir/fa/article/author/71241
gh.nattajeyc.ac.ir
02174188747

دکتر روح اله تولایی

دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

facultymembers.sbu.ac.ir/tavallaei/
ckmihu.ac.ir
021-77105823
0000-0002-3551-3469

h-index: 5  

دکتر محسن رضایی میرقائد

استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

civilica.com/p/202784/
inforezaee.ir
02164458521
0000-0002-8816-1620

دکتر حسنعلی سینایی

مدیریت مالی استاد گروه مدیریت،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران.

civilica.com/p/181000/
ha_sinaeiyahoo.com
061-333310

دکتر علیرضا عرفانی

اقتصاد استاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

aerfani.profile.semnan.ac.ir/#about_me
aerfanisemnan.ac.ir
023-31533587
0000-0003-1493-216X

h-index: 5  

دکتر محمد مهدی عسکری

اقتصاد استاد گروه اقتصاد پولی و مالی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

civilica.com/p/184560/
m.askariisu.ac.ir
021-22084084

h-index: 3  

دکتر سعید فتحی

مدیریت مالی دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ase.ui.ac.ir/s.fathi
s.fathiase.ui.ac.ir
03137935219

h-index: 15  

دکتر غلامرضا منصور فر

مالی دانشیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

facultystaff.urmia.ac.ir/ g.mansourfar
g.mansourfarurmia.ac.ir
044-31144444
0000-0002-3076-0241

h-index: 12  

دبیر تخصصی

حسین شیرمردی احمدآباد

مدیریت مالی پژوهشگر، دانشکده مدیریت واقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

b2n.ir/q47246
kpshirmardiihu.ac.ir
09371635641
0000-0003-1595-5099

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر حسین فخاری

دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~fakhari/
f3barjihu.ac.ir
01135302595

دکتر اله مراد سیف

استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

aseifihu.ac.ir
02174188736

دکتر رضا تهرانی

استاد دانشگاه تهران

rtehraniut.ac.ir
02188000245

دکتر مهدی صادقی شاهدانه

استاد دانشگاه امام صادق (ع)

isu.ac.ir/cv/234/ma.sadeghi
sadeghiisu.ac.ir
02188081404

دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

m-fadaeisbu.ac.ir