کلیدواژه‌ها = تامین مالی
ارزیابی و اولویت بندی روش های تامین مالی متناسب با صنعت دفاع جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 3، دی 1401، صفحه 39-76

علی اسلام جو؛ ابوالقاسم توحیدی نیا؛ عادل آذر؛ موسی احمدی