بررسی تطبیقی نظام بودجه‌ریزی بخش عمومی با بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت جهادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 گروه مدیریت مالی اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)- تهران-ایران

3 گروه مدیریت مالی اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد

چکیده

بودجه‌ریزیبرمبنایعملکرد، رویکردی است کهعملکرد وبودجهسالانهرا یکپارچه می‌کند. این رویکرد روابطبینسطح اعتباراتبرنامهونتایجموردانتظاررانشانمی‌دهد و در آن ارتباطی شفاف بین اعتبارات بودجه‌ای و عملکرد سازمان وجود دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی نظام بودجه‌ریزی در بخش عمومی با بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد است. تحقیق حاضر از گونه مطالعات ترکیبی (کیفی ـ کمی) است. در مرحله کیفی از روش مرور ادبیات و مصاحبه عمیق و در مرحله کمی از رویکرد مقایسه‌ای متغیرمحور استفاده شده است. نمونه آماری در مرحله کیفی هشت نفر از خبرگان حوزه مالیه عمومی و در مرحله کمی 50 نفر از مدیران بودجه در بخش عمومی انتخاب شده‌اند. در بخش کیفی از روش تحلیل تماتیک و در بخش کمی از روش‌های مقایسه میانگین و تحلیل واریانس برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که نظام بودجه‌ریزی بخش عمومی ـ بخش موردمطالعه ـ در مؤلفه‌های برنامه‌ریزی راهبردی، کنترل و پایش و حسابرسی عملکرد با بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد مطابقت داشته و در مؤلفه‌های نظام پاسخگویی و انگیزشی، نظام هزینه‌یابی، برنامه‌ریزی برمبنای عملکرد، مدیریت تغییر و مستندات و مدیریت عملکرد نیازمند تقویت و اصلاح است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Public Sector Budgeting System with Performance-Based Budgeting

نویسندگان [English]

  • Rouhollah tavallaee 1
  • mohammad solgi 2
  • mohammadreza nazari 3
1 management department, management and economy faculty
2 Islamic financial management, management and economic, imam hossein university, Tehran, Iran
3 finance department
چکیده [English]

Performance based budgeting approach integrate performance and budget. This approach relate budget fund to organization performance and expected result clearly. The purpose of this research is comparative study of public sector budgeting system with performance based budgeting. This research is mixed (qualitative-quantitative) study. In qualitative phase literature review and deep interview methods and in quantitative phase variable -oriented comparative approach was used. Statistic samples in qualitative phase was 8 experts in public finance and in quantitative phase was 50 budget manger in branches. Finally, thematic analyze and compare mean and ANOVA were used in qualitative and quantitative phases respectively. The findings show that budgeting system in public finance in some components such as strategic planning, control and monitoring, and performance auditing is consistent with performance based budgeting, and in some components such as responsibility and motivation system, costing, performance based planning, change management and documentation, and performance management requires adjustment and enforcement.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance-based budgeting
  • public finance
  • Public Sector
  • mixed method