رتبه بندی اعتباری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری،واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارومیه، ایران

2 دانشیار،گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق رتبه بندی اعتباری شرکت ها می باشد. به این منظوردر گام اول با مطالعه ادبیات تحقیق وروشناسی موسسات رتبه بند اعتباری برتر 10 متغیر که بیشترین تاثیر را در تعیین کیفیت اعتباری شرکت‌ها داشتند ودر محیط ایران موضوعیت دارند مبنای رتبه‌بندی اعتباری قرارگرفتند.این متغیرها در دو بخش کمی وکیفی است،که همه‌آنها بر اساس اطلاعات حسابداری‌کمی شده است براساس این متغیر‌ها اطلاعات146شر کت و730 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس برای دوره 1395 تا 1399 استخراج شده برای رتبه‌بندی اعتباری شرکتها از مدل سوپر تحلیل پوششی‌داده های پیشنهادی هادی وینچه(2012) استفاده شد، پس‌ازآن،شرکتها با استفاده از روش خوشه بندی K- میانگین در 9 دسته قرار گرفتند(استاندارد اند پورز2021) برای اعتبار سنحی مدل، دقت مدل با استفاده از ریسک نکول بر اساس نسبت اهرمی کل تسهیلات اعتباری به ارزش بازار حقوق مالکان تعیین شدنتیجه پژوهش شامل تعیین رتبه اعتباری شرکتهای مورد بررسی با توجه به شاخصهای انتخاب شدة بود که به هریک از آنها رتبه هایی‌ازAAAتا Dاختصاص یافت. این رتبه‌ها نشان دهنده توانایی مالی نسبی شرکت‌ها در پرداخت به موقع بدهی‌هایشان‌است که هرچه رتبه‌شرکت‌ها به Dنزدیکتر‌باشد،توانایی‌مالی کاهش می یابد وهرچه به AAAنزدیکتر باشد، افزایش می یابد. نتایج نشان دهنده انتخاب شاخصهای اثر گذار دررتبه اعتباری وتعیین در‌ست رتبه اعتباری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Credit rating of companies admitted to Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • sayad porvali alyar 1
  • Saeed Jabarzadeh 2
  • Jamal Bahri sales 2
1 Doctoral student of accounting department, Urmia branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is credit rating of companies. For this purpose, in the first step, by studying the research literature and methodology of the top credit rating institutions, 10 variables that had the greatest impact on determining the credit quality of companies and are relevant in Iran's environment were used as the basis for credit rating. These variables are in two parts, quantitative and qualitative, all of which are quantified based on accounting information. Based on these variables, the information of 146 companies and 730 years of companies admitted to the stock exchange for the period of 2015 to 2019 were extracted for the credit rating of the companies from the data coverage super analysis model proposed by Hadi Vinche (2012). After that, the companies were placed in 9 categories using the K-means clustering method (Standard & Poor's 2021). To validate the model, the accuracy of the model was determined using the risk of default based on the leverage ratio of the total credit facility to the market value of the owners' rights. The result of the research included determining the credit rating of the investigated companies according to the selected indicators, each of which was assigned a rating from AAA to D. These ratings indicate the relative financial ability of companies to pay their debts on time. The closer the company's rating is to D, the lower the financial ability is, and the closer it is to AAA, the higher it is. The results show the selection of the influencing indicators in the credit rating and the correct determination of the credit rating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Credit Rating
  • Debt Solvency
  • Relative Efficiency
  • Data Envelopment Super Analysis Model