دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، آبان 1401 (فصلنامه تابستان) 
تدوین معیارهای ارزشیابی سند بودجه کشور از نگاه خبرگان

صفحه 1-32

علیرضا دهقانپور فراشاه؛ علی اصغر پورعزت؛ افسانه دهقانپور فراشاه؛ زهرا شفیعی نیک آبادی


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه تابستان
فصلنامه بهار