دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، آبان 1401 (فصلنامه تابستان) 

مقاله پژوهشی

تدوین معیارهای ارزشیابی سند بودجه کشور از نگاه خبرگان

صفحه 1-32

علیرضا دهقانپور فراشاه؛ علی اصغر پورعزت؛ افسانه دهقانپور فراشاه؛ زهرا شفیعی نیک آبادی


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه زمستان
فصلنامه پاییز
فصلنامه تابستان
فصلنامه بهار