بررسی رابطه‌ی غیرخطی بازار سهام و رشد اقتصادی ایران (رویکرد الگوی خود رگرسیون با وقفه‌ی توزیعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری توسعه‌مالی اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشدعلوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

4 . دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

تأثیر بازارهای مالی بین‌المللی بر توسعه و همچنین تأثیر آن‌ها بر رشد اقتصادی در اقتصادهای توسعه‌یافته موجب شده است که بازارهای مالی نوظهور به یکی از موضوعات مورد توجه محققان و اقتصاددانان به‌ویژه طی بحران‌های اقتصادی اخیر در اکثر کشورها تبدیل شود. بازار سرمایه به‌عنوان یک ‌نهاد اقتصادی نقش اصلی در افزایش کارایی و تخصیص بهینه سرمایه را ایفا می‌کند، همچنین امکان تأمین مالی پروژه‌های جدید و طرح توسعه و سایر عملیات را در شرکت‌ها و دولت فراهم می‌سازد. بنابراین، مطالعه ارتباط بازار سرمایه و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این‌رو، مطالعه حاضر به بررسی وجود رابطه U معکوس بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی و همچنین اثر بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1398-1354 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه‌ی توزیعی (ARDL) می‌پردازد. نتایج به‌دست‌آمده از الگوی فوق نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت و بلندمدت رابطه‌ی U معکوس میان بخش مالی و رشد اقتصادی دارای علامت صحیح بوده و معنی‌دار هست ولی از شرط لازم و کافی برخوردار نیست. همچنین مشخص شد که بازار سرمایه اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته است. علاوه بر این نیز موجودی سرمایه، آموزش و هزینه‌های دولت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Non-Linear Relationship between the Stock Market and Iran's Economic Growth: The Autoregressive Model Approach with a Distributed Interval

نویسندگان [English]

  • VAHID NIKPEY PESYAN 1
  • ali rezazadeh 2
  • hossein ahmadi nejhad 3
  • shokoufeh ahmadvand 4
1 PhD student in Economics, Department of Economics and Management, Urmia University
2 Assistant Professor of Economics, Economics and Management, Urmia University, Urmia
3 Graduated Economic science from Mazandaran University (Babolsar)
4 Graduate of Economic Development and Planning, Bu Ali Sina University (Hamadan)
چکیده [English]

The impact of international financial markets on development as well as their impact on economic growth in developed economies has caused emerging financial markets to become one of the topics of concern for researchers and economists, especially during the recent economic crises in most countries. The capital market as an economic institution plays the main role in increasing the efficiency and optimal allocation of capital, as well as providing the possibility of financing new projects and development plans and other operations in companies and the government; Therefore, studying the relationship between the capital market and economic growth is of particular importance. Therefore, the present study examines the existence of an inverted U relationship between the capital market and economic growth, as well as the effect of the stock market on Iran's economic growth during the period of 1975-2018 using autoregression with distributional lag (ARDL).The results obtained from the above model show that in the short and long term, the inverted U relationship between the financial sector and economic growth has the correct sign and is significant, but it does not have a necessary and sufficient condition; It was also found that the capital market had a positive and significant effect on Iran's economic growth in the short and long term. In addition, capital stock, education and government spending have had a positive and significant effect on Iran's economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Stock Market
  • Autoregressive Model with Distributed Lag
  • Inverted U Test