شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی اوراق مشارکت با رویکرد آمیخته بازاریابی با استفاده از روش ویکور فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دانشکده مدیریت و برنامه ریزی/ دانشگاه جامع امام حسین(ع)/ تهران/ ایران

2 دانشگاه جامع امام حسین(ع)/ تهران/ ایران

3 پژوهشگر کمیته مالی، سرمایه گذاری و بانکداری اسلامی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

چکیده

یکی از راهکارهای تامین مالی دولت و شرکت ها استفاده از اوراق مشارکت می‌باشد. از چالشهای اساسی و از دلایل عدم موفقیت انتشار انواع اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت در دوره های مختلف، بازاریابی نامناسب این اوراق می‌باشد. از این رو در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی اوراق مشارکت با رویکرد آمیخته بازاریابی پرداخته می شود. روش انجام پژوهش روش دلفی و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان مالی و بازاریابی می باشد و روش نمونه گیری پژوهش روش قضاوتی است. در ابتدای پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و تشکیل جلسه هم اندیشی (طوفان فکری) و مصاحبه با خبرگان 9 عامل موثر تحت سه معیار شرایط علّی، شرایط مداخله گر و شرایط زمینه ای شناسایی و در قالب پرسشنامه طبقه بندی گردید و سپس با توزیع پرسشنامه در دو مرحله به روش دلفی از 14 خبره مالی و بازاریابی برای تایید و میزان اهمیت هر کدام از عوامل موثر بازاریابی اوراق تهیه گردید و در انتها به اولویت بندی این عوامل موثر با روش ویکور فازی پرداخته شد. مطابق با یافته های نهایی پژوهش، میزان اهمیت عوامل موثر بر بازاریابی اوراق مشارکت با رویکرد آمیخته بازاریابی، به ترتیب بر حسب معیار شرایط علّی: قیمت، محصول، مکان (توزیع) و ترفیع (ترویج)، بر حسب معیار شرایط مداخله گر: شواهد فیزیکی (شفافیت و نظارت)، فرآیند (سیاست) و نیروی انسانی و برحسب شرایط زمینه ای (بسترساز): ویژگی ها و انگاره های ذهنی، می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Effective Factors on the Marketing of Partnership Bonds with a Mixed Marketing Approach Using the Fuzzy Vicor Method.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hazeri Yazdi 1
  • Mohammad Reza Hazeri Yazdi 2
  • ali eslamjoo 3
1 Imam Hossein University. Tehran. Iran
2 Imam Hossein University. Tehran. Iran
3 Researcher, Faculty of Management and Economics, Imam Hussein University of Technology
چکیده [English]

One of the ways to finance government and companies is to use partnership bonds. One of the main challenges and reasons for the failure of issuing various types of securities, including partnership bonds, in different periods is the inappropriate marketing of these bonds. Therefore, in this research, identifying and prioritizing the effective factors on the marketing of partnership bonds with a mixed marketing approach is done. The method of conducting the research is the Delphi method, and the data collection tool is the interview and questionnaire. The statistical population of this research includes financial and marketing experts, and the research sampling method is a judgmental method.At the beginning of the research, by using library studies and holding brainstorming sessions (brainstorming) and interviewing experts, 9 effective factors were identified under the three criteria of causal conditions, intervening conditions and background conditions and were classified in the form of a questionnaire, and then by distributing the questionnaire in two The stage was prepared by the Delphi method from 14 financial and marketing experts to confirm and the importance of each of the effective factors of bond marketing, and at the end, these effective factors were prioritized using the Fuzzy Vicor method. According to the final findings of the research, the importance of factors affecting the marketing of partnership bonds with a mixed marketing approach, respectively, according to the criteria of causal conditions: price, product, place (distribution) and promotion (promotion), according to the criteria of intervening conditions: physical evidence (transparency and supervision), process (policy) and manpower and according to background conditions (platform): characteristics and mental concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sukuk
  • Musharakah Sukuk
  • Marketing
  • Mix Marketing
  • fuzzy vikor