شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی اوراق مشارکت با رویکرد آمیخته بازاریابی با استفاده از روش ویکور فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران،ایران.

2 پژوهشگر دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران،ایران.

3 پژوهشگر کمیته مالی، سرمایه گذاری و بانکداری اسلامی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران.

چکیده

یکی از راهکارهای تامین مالی دولت و شرکت ها استفاده از اوراق مشارکت می‌باشد. از چالشهای اساسی و از دلایل عدم موفقیت انتشار انواع اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت در دوره های مختلف، بازاریابی نامناسب این اوراق می‌باشد. از این رو در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی اوراق مشارکت با رویکرد آمیخته بازاریابی پرداخته می شود. روش انجام پژوهش روش دلفی و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان مالی و بازاریابی می باشد و روش نمونه گیری پژوهش روش قضاوتی است. در ابتدای پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و تشکیل جلسه هم اندیشی (طوفان فکری) و مصاحبه با خبرگان 9 عامل موثر تحت سه معیار شرایط علّی، شرایط مداخله گر و شرایط زمینه ای شناسایی و در قالب پرسشنامه طبقه بندی گردید و سپس با توزیع پرسشنامه در دو مرحله به روش دلفی از 14 خبره مالی و بازاریابی برای تایید و میزان اهمیت هر کدام از عوامل موثر بازاریابی اوراق تهیه گردید و در انتها به اولویت بندی این عوامل موثر با روش ویکور فازی پرداخته شد. مطابق با یافته های نهایی پژوهش، میزان اهمیت عوامل موثر بر بازاریابی اوراق مشارکت با رویکرد آمیخته بازاریابی، به ترتیب بر حسب معیار شرایط علّی: قیمت، محصول، مکان (توزیع) و ترفیع (ترویج)، بر حسب معیار شرایط مداخله گر: شواهد فیزیکی (شفافیت و نظارت)، فرآیند (سیاست) و نیروی انسانی و برحسب شرایط زمینه ای (بسترساز): ویژگی ها و انگاره های ذهنی، می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Effective Factors on the Marketing of Partnership Bonds with a Mixed Marketing Approach Using the Fuzzy Vicor Method.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hazeri Yazdi 1
  • Mohammad Reza Hazeri Yazdi 2
  • ali eslamjoo 3
1 Corresponding author: Imam Hossein University. Tehran. Iran
2 Imam Hossein University. Tehran. Iran
3 Researcher, Faculty of Management and Economics, Imam Hussein University of Technology
چکیده [English]

One of the ways to finance government and companies is to use partnership bonds. One of the main challenges and reasons for the failure of issuing various types of securities, including partnership bonds, in different periods is the inappropriate marketing of these bonds. Therefore, in this research, identifying and prioritizing the effective factors on the marketing of partnership bonds with a mixed marketing approach is done. The method of conducting the research is the Delphi method, and the data collection tool is the interview and questionnaire. The statistical population of this research includes financial and marketing experts, and the research sampling method is a judgmental method.At the beginning of the research, by using library studies and holding brainstorming sessions (brainstorming) and interviewing experts, 9 effective factors were identified under the three criteria of causal conditions, intervening conditions and background conditions and were classified in the form of a questionnaire, and then by distributing the questionnaire in two The stage was prepared by the Delphi method from 14 financial and marketing experts to confirm and the importance of each of the effective factors of bond marketing, and at the end, these effective factors were prioritized using the Fuzzy Vicor method. According to the final findings of the research, the importance of factors affecting the marketing of partnership bonds with a mixed marketing approach, respectively, according to the criteria of causal conditions: price, product, place (distribution) and promotion (promotion), according to the criteria of intervening conditions: physical evidence (transparency and supervision), process (policy) and manpower and according to background conditions (platform): characteristics and mental concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sukuk
  • Musharakah Sukuk
  • Marketing
  • Mix Marketing
  • fuzzy vikor
آذر، عادل و رجب‌زاده، علی. (1399). تصمیم‌گیری کاربردی با رویکرد MADM. تهران: انتشارات نگاه دانش.
آرمان، بهمن؛ پویان؛ حیدر. (1375). نقش بورس در برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. تهران: موسسه تحقیقات پولی و بانکی.
اسماعیل‌پور، مجید. (1382). اجرای عملی: به‌کارگیری بازاریابی در خدمات بانکی. تهران: ترمه.
اصغرپور، محمدجواد. (1397). تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
انصاری رنانی، قاسم و ناصحی‌فر، وحید. (1386). الگوی کارآمد بازاریابی خدمات مالی در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 18(56)، 140-123.
باقرپور، سجاد. (1396). ارائه راهکاری برای جذب سرمایه‌های خرد در راستای تأمین مالی بخش استخراج و تولید نفت. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شریف.
بندر ریگی، محمد. (1395). المنجد. تهران: انتشارات ایران.
توحیدی، محمد و یارمحمدی، رضا. (1398). نوع‌شناسی و طبقه‌بندی‌ اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از منظر معیارهای گوناگون. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی، 8(28)، 76-41.
حدادی، جواد؛ موسویان، سید عباس؛ صبحیه، محمدحسین و فلاح، حامد. (1390) مقاله تأمین مالی پروژه‌های شهری با رویکرد پروژه محور اسلامی. مجموعه مقالات چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها (صص 65-81)، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف، تهران.
حسن‌زاده، علی و احمدیان، اعظم. (1391). پیش‌بینی ظرفیت انتشار صکوک در ایران. تحقیقات مالی اسلامی، 1(2)، 87-57.
حیدرزاده، سمانه؛ محمدی، حسین؛ شاهنوشی، ناصر و کرباسی، علیرضا. (1395). بررسی عامل‌های مؤثر بر سطح مصرف فرآورده‌های گیاهان دارویی. مجله اقتصاد کشاورزی، 2(10)، 49-68.
خیری، محمد. (1387). ارزیابی دانش بازاریابی خدمات شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تهران.
دره شیری، علی؛ فاضلیان، سید محسن و غلامی، حسین. (1399). شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های گسترش بازار صکوک در ایران. تحقیقات مالی اسلامی، 9(2)، 611-646.
دره شیری، علی. (1397). تحلیل راهکارهای گسترش بازار صکوک در ایران با تأکید بر طرف تقاضا. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مالی، دانشکده مدیریت اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
صادقی شریف، سید جلال؛ علی‌پور، مهرداد و عروجی، مرجان. (1395) آمیخته بازاریابی مالی 7p در بورس اوراق بهادار تهران.‎ کاوشهای مدیریت بازرگانی، 8 (16)، 233-283.
صالح‌آبادی، علی. (1384). بررسی اوراق قرضه اسلامی در مالزی از دیدگاه فقه امامیه. فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، 1(25)، 95-113.
عبادی روح اله، بیگدلی فاطمه. (1397). شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای مؤثر بر کارکرد اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی با رویکرد سیاست‌گذاری.‎ معرفت اقتصاد اسلامی، 2(20)، 87-108.
عسکری، احمد. (1386). بازاریابی خدمات. مجله مدیریت. شماره 119 و 120، 67-65.
علی‌پور، مهرداد؛ بدیعی، حسین و نوری، مریم. (1391). مطالعه کارکردهای آمیخته بازاریابی خدمات 7p در افزایش کیفیت بورس اوراق بهادار تهران با ارائه آمیخته‌های جدید بازاریابی مالی بورس اوراق بهادار. فصلنامه مدیریت، 9(27)، 20-1.
علیپور، مهرداد و صادقی شریف، سید جلال. (1390). بازاریابی مالی و کاربرد آن در عرضه سهام اصل صدر 44 قانون اساسی از طریق بورس اوراق بهادار تهران. چشم‌انداز مدیریت مالی، 1 (3)، 27-40.
قاضی حسینی، سید مهرداد و طبرسا، نسیم. (1391). ارزیابی و رتبه بندی صنایع آب معدنی با بکارگیریAHPفازی وvikor. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان.
کاتلر، فیلیپ. (1395). مبانی مدیریت بازاریابی (ترجمه علی پارسائیان). تهران: ترمه.
کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری. (1398).  اصول بازاریابی (ترجمه بهمن فروزنده). تهران: آموخته.
لاولاک، کریستوفر و رایت، لارن. (1390).  اصول و مدیریت بازاریابی خدمات (ترجمه بهمن فروزنده). اصفهان: فرزانه.
محمدی ‌نسب، مهدی و رشیدی‌راد، مهدی. (1398). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل جذابیت اوراق اجاره از دید سرمایه‌گذاران. تحقیقات مالی اسلامی، 9(1)، 266-237.
موسویان، سید عباس. (1391). ابزارهای مالی اسلامی (صکوک). تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
موسویان، سید عباس. (1391). بازار سرمایه اسلامی. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
موسویان، سید عباس و سروش، ابوذر. (1390). آسیب‌شناسی فقهی، اقتصادی و مالی انتشار اوراق مشارکت در ایران. بورس اوراق بهادار، 4(14)، 60-29.
موسویان، سید عباس و کاوند، ردادی. (1389). اوراق بهادار (صکوک) مضاربه؛ ابزاری مناسب برای توسعه بخش صادرات ایران. جستارهای اقتصادی، 7(13)، 171-145.
موسوی جهرمی، ‌یگانه؛ ابوالحسنی، ‌اصغر و منصوری، ‌نسرین. (1397). بررسی کارآمدی اوراق مشارکت به‌عنوان ابزار سیاست پولی بانک مرکزی در ایران: رهیافت نظریه بازی‌ها با رویکرد مدل استکلبرگ. پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 69(18)، 25-1.
نادری، امیرحسین؛ فتحی، سعید؛ صنایعی، علی و انصاری طادی، آذرنوش. (2019). طراحی آمیختۀ بازاریابی ابزارهای مالی با تمرکز بر ابزار بدهی. پژوهش‌های حسابداری مالی، 11(2)، 88-75.
نجفی، مهدی. (1385). بررسی فرآیند تأمین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
وودروف، هلن. (1385).  بازاریابی خدمات (ترجمه محمدابراهیم گوهریان و مصطفی کوهستانی). تهران: امیرکبیر.
هومن، حیدرعلی. (1387). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
هیبتی، فرشاد و احمدی، موسی. (1388). بررسی تکنیک‌های تأمین مالی پروژه محور در تأمین مالی اسلامی. پژوهشنامه اقتصادی، 9(34)، 112-91.
 
Alipour, Mehrdad & sadeghisharif, Jalal. (2010). Service Marketing Mix Expectation Gap (AnEmpirical Study of Stock Exchange Market in Iran). Global Journal of Management and Business Research, Vol. 10, Issue 9, 42-47.
Aziz, S., Ashraf, D., & El-Khatib, R. (2019). Does Trust Level Matter in Sukuk Issuance?. Available at SSRN 3396690.
Bhuiyan, R. A., Rahman, M. P., Saiti, B., & Ghani, G. B. M. (2019). Does the Malaysian Sovereign sukuk market offer portfolio diversification opportunities for global fixed-income investors? Evidence from wavelet coherence and multivariate-GARCH analyses. The North American Journal of Economics and Finance, 47, 675-687.
Cakir, Selim & Raei, Faezeh. (2007). Sukuk vs. Eurobonds: Is There Value-at-Risk?. IMF Working Paper, no.072227.
Pirgaip, B., Arslan-Ayaydin, Ö., & Karan, M. B. (2020). Do Sukuk provide diversification benefits to conventional bond investors? Evidence from Turkey. Global Finance Journal, 100533.‏
Rahim, S. A., & Ahmad, N. (2016). Confidence Effect among Sukuk Investors Following Sukuk Announcements in Malaysia. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 10(1), 31-36.
Rahman, M., Isa, C. R., Dewandaru, G., Hanifa, M. H., Chowdhury, N. T., & Sarker, M. (2020). Socially responsible investment sukuk (Islamic bond) development in Malaysia. Qualitative Research in Financial Markets, 12(4), 485-504.
Razak, S. S., Saiti, B., & Dinç, Y. (2019). The contracts, structures and pricing mechanisms of sukuk: A critical assessment. Borsa Istanbul review, 19, S21-S33.‏
Smaoui, H., & Ghouma, H. (2020). Sukuk market development and Islamic banks’ capital ratios. Research in International Business and Finance, 51, 101064.
Wang, T. C., Liang, J. L., & Ho, C. Y. (2005, October). Multi-criteria decision analysis by using fuzzy VIKOR. In 2005 International conference on service systems and service management (Vol. 2, pp. 901-906). IEEE.‏
Yıldırım, S., Yıldırım, D. C., & Diboglu, P. (2020). Does Sukuk market development promote economic growth? PSU Research Review, 4(1), 25-43.