دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، دی 1401 (فصلنامه زمستان) 

مقاله پژوهشی

تاثیر ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری

صفحه 11-45

رحیم بنابی قدیم؛ زینب کریمی؛ سید علی واعظ


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه زمستان
فصلنامه پاییز
فصلنامه تابستان
فصلنامه بهار