نقش اجتناب مالیاتی در افزایش ریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

بکارگیری سیاست‌های کمینه‌سازی مالیات می‌تواند بدلیل ایجاد عدم اطمینان در وضعیت‌ مالیاتی، باعث افزایش عدم اطمینان نسبت به پرداخت مالیات در آینده و درنتیجه افزایش ریسک شرکت می‌گردد. با این حال، اگر یک شرکت، نرخ موثر مالیات پایین باثبات را حفظ کند، احتمال کمی وجود دارد که این سیاست مالیاتی شرکت، افزایش ریسک شرکت را در پی داشته باشد؛ اما اگر کمینه‌سازی مالیات منجر به بی ثباتی وضعیت مالیاتی گردد، افزایش ریسک شرکت را به همراه خواهد داشت. نرخ های مالیاتی کم، همچنین می‌تواند عدم اطمینان در مورد جریان های نقد آتی را افزایش می‌دهد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک شرکت (نوسان آتی نرخ مالیات و نوسان آتی بازده سهام) با استفاده از اطلاعات 148 شرکت در سال های 1393تا 1399 (تعداد 1.036 شرکت-سال)، می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده که با استفاده از رویکرد پس رویدادی انجام شده و بر مبنای روش، از نوع همبستگی می‌باشد. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که بین اجتناب مالیاتی و نوسان نرخ مالیات رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و رابطه بین اجتناب مالیاتی و نوسان آتی بازده سهام معنادار نیست. بر پایه این نتایج می‌توان گفت که اجتناب مالیاتی، ریسک مالیاتی را به همراه دارد اما به دلیل تخصصی نبودن بازار سرمایه ایران، نمی‌توان آن را در نوسان بازده سهام موثر دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Tax Avoidance in Increasing the Risk of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • MohammadAli Sari 1
  • Abdolah Hoseinzadeh 2
  • MahsaSadat Tabatabaei 3
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Azad Mashhad University
3 Islamic Azad University
چکیده [English]

Applying tax minimization policies can increase uncertainty about future tax payments due to uncertainty in the tax situation and thus increase the company's risk. However, if a company maintains a consistently low effective tax rate, it is unlikely that this corporate tax policy will increase the company's risk; But if tax minimization leads to instability in the tax situation, it will increase the company's risk. Low tax rates can also increase uncertainty about future cash flows. In this study, the relationship between tax avoidance and corporate risk (future fluctuations in tax rates and future fluctuations in stock returns) is investigated. The research is applied in terms of purpose and using a post-event approach and is correlational based on the method. Two hypotheses have been developed based on theoretical foundations in the direction of research objectives and by selecting 148 companies in the years 2014 to 2020 (1036 firm-year) these hypotheses have been tested. The results of testing the hypotheses show that there is a direct relationship between tax avoidance and tax rate fluctuations and the relationship between tax avoidance and future fluctuations in stock returns is not significant. Based on these results, it can be argued that tax avoidance carries tax risk, but due to the lack of specialization of the Iranian capital market, it cannot be considered effective in stock returns fluctuations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax
  • Uncertainty
  • Risk
  • . Volatility
  • Return