موانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه های غیرانتفاعی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، استادیار گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه غیر انتفاعی آموزش عالی فردوس مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه غیر انتفاعی آموزش عالی فردوس مشهد، مشهد، ایران

چکیده

به کارگیری روش های بودجه ریزی بهینه به جهت تاثیر آن بر ابعاد مختلف اداره جوامع انسانی همواره مورد توجه بوده است. در ایران نیز از سال ها قبل با هدف مرتبط سازی مصارف بودجه با عملکرد سازمان، اصلاح نظام بودجه مورد عنایت قرار گرفته و در نتیجه آن بودجه ریزی عملیاتی توسط نهاد برنامه ریزی و بودجه کشور جایگزین روش های قبلی شده است. با این حال نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد همواره با چالش‌هایی روبه رو بوده و هدف این پژوهش شناسایی موانع اجرای بودجه ریزی برمبنای عملکرد در مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه های غیرانتفاعی مشهد تعیین شده است. موانع مذکور در چهار گروه اصلی انسانی، ساختاری، تکنولوژی و محیطی بررسی قرار گرفته و برای هر گروه نتایج بیان شده است. این تحقیق در سال 1399 انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها از طریق 2 پرسشنامه با هدف کابردی و ماهیت توصیفی- پیمایشی انجام شده که روایی آنها بر مبنای دیدگاه خبرگان اساتید و جهت پایایی مناسب پرسشنامه 2، براساس ضریب آلفای کرونباخ 90 درصد (90/0) ارزیابی شده و برای رسیدن به پایایی مطلوب پرسشنامه 1، داده ها در دو بخش آمار استنباطی و آمار توصیفی با روش TOPSIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده است که از بین چهار گروه اصلی مطرح شده، عامل مرتبط با شاخص روابط انسانی مهم ترین مانع در اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه ها مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Obstacles to Implementation of Operational Budgeting in Non-Profit Universities of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Seyed Javad Habibzadeh Baygi 1
  • Tahereh Amini 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Accounting and Management, Ferdows Higher Education Institution, Mashhad, Iran
2 Accounting Department, Ferdows Higher Education Non-Profit Institute, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The use of optimal budgeting methods has always been of interest due to its impact on various aspects of the administration of human societies. In Iran, since many years ago, with the aim of linking the budget expenditures with the performance of the organization, the budget system has been reformed, and as a result, operational budgeting by the country's planning and budget institution has replaced the previous methods. However, the performance-based budgeting system has always faced challenges, and the purpose of this research is to identify the obstacles to the implementation of performance-based budgeting in the higher education institutions and non-profit universities of Mashhad. The mentioned barriers have been examined in four main groups: human, structural, technological and environmental, and results have been stated for each group. This research was conducted in 2019 and the data collection tool was done through 2 questionnaires with a practical purpose and a descriptive nature of survey, whose validity is based on the opinion of professors' experts and the appropriate reliability direction of questionnaire 2, based on Cronbach's alpha coefficient of 90% (0.90) ) has been evaluated and to achieve the desired reliability of Questionnaire 1, the data has been analyzed in two sections of inferential statistics and descriptive statistics with the TOPSIS method. The results of this research have shown that among the four main groups, the factor related to the human relations index is the most important obstacle in the implementation of operational budgeting in the studied universities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance
  • university
  • budgeting