بررسی اثربخشی نظارت‌ تخصصی بودجه در نظام کنترل و نظارت از دیدگاه مدیران (مدیران کل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشـکده مـدیریت‌ و اقتصـاد، دانشـگاه جـامع‌ امـام حسـین‌ (ع)، تهـران، ایـران

چکیده

هدف: با توجه به توسعه الگوهای نظارتی تخصصی، بررسی اثربخشی این نظارت ها، موضوعی در خور توجه میباشد. لذا پژوهش‌ حاضر، به‌دنبال بررسی اثر بخشی نظارت های تخصصی بودجه از منظرمدیران (مدیران کل)است.روش: این‌ پژوهش‌ از نظر هدف کاربردی ـ توسعه‌ای و از نظر روش ترکیبی‌ از نوع آمیخته‌ اکتشافی‌ است‌. در بخـش‌ کیفی‌ با به‌کـارگیری تکنیـک‌ مصـاحبه‌ عمیـق‌ و روش تحلیـل‌ مضمون، با استفاده از راهبرد نمونه‌گیری هدفمند و روش نمونه‌گیری نظری. در بخـش‌ کمـی‌ بـا استفاده از داده های گردآوری شده و ابزار پرسش‌نامـه‌ و از روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) برازش شده است‌.یافته‌ها: مدل نهایی تحقیق در جامعه مدیران کل دارای 1 بعد، 4 مؤلفه و23 شاخص است بر اساس یافته‌ها، اثربخشی نظارت های تخصصی در ابعاد و مولفه ها و شاخص ها از دیدگاه جامعه مدیران کل تائید می شود و مؤلفه‌های مدل پژوهش، در سطح جامعه، از اثربخشی برخودار است و‌ تأثیر مثبت‌ و معنـاداری دارنـد.نتیجه‌گیری: بدین ترتیب که مؤلفه‌ها در جامعه مدیران کل شامل (ارزیابی وکنترل،طرح ریزی،انگیزش واجرا،اقدام اصلاحی) همچنین‌ شاخص‌های جامعه مدیران کل به ترتیب(تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد، بهبود تصمیم های مدیریتی) بیشترین‌ تأثیر براثربخشی رادارند.از ویژگی‌های بارز یک‌ نظام کارآمد کنترل های مدیریتی‌، برخورداری از قابلیت‌ کنترلهای حالنگر و آینده نگر است‌. این‌ قابلیت‌هـا بـا پیش‌بینی‌ و تشخیص‌ به‌موقع‌، احتمال وقوع بی‌انضباطی‌ مالی‌ را کاهش‌ می‌دهد. استقرار نظام کنترلهای داخلی‌ مؤثر، کاهش‌ ریسـک‌ وقوع تخلف‌ های مالی‌ را به‌دنبال دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of Specialized Budget Supervision in the Control and Supervision System from the Viewpoint of Stakeholders(General Managers)

نویسندگان [English]

  • Hossien Abedini chijan
  • Mohammad Solgi
Faculty of Management and Economics, Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Considering the development of specialized monitoring models, the effectiveness of these monitoring is a significant issue. Therefore, the present study seeks to investigate the effectiveness of specialized budget supervision from the perspective of managers (general managers).Method: This research is a mixed exploratory mixed method and an exploratory application in terms of purpose. In qualitative section, using deep interview technique and thematic analysis method, using purposeful sampling and theoretical sampling method. In the quantitative section, using collected data and a questionnaire and structural equation modeling (SEM) method has been fitted.Results:The final model of research in the society of general managers has 1 dimension, 4 components and 23 indicators. Based on the findings, the effectiveness of specialized supervision in dimensions and components and indicators is confirmed from the viewpoint of the community of the managers and the components of the research model has an effectiveness at the community level and has a positive and significant effect.Conclusion: In this way, components in the society of general managers including (evaluation and control, planning, motivation, corrective action) as well as indicators of the community of general managers (determining strengths and weaknesses of performance, improving managerial decisions) have the greatest impact on effectiveness. One of the prominent features of an efficient system of management controls is the ability to control the situation and the future. These capabilities reduce the likelihood of financial indiscipline by predicting and detecting in a timely manner. Establishing effective internal control system reduces the risk of financial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Effectiveness
  • Specialized Monitoring
  • Contained
  • Control System
  • Monitoring
  • Performance Appraisal
  • Stakeholders

Smiley face

ابراهیمی نژاد, م., & فرج وند, ا. (1380). بودجه از تنظیم تا کنترل. انتشارات سمت.
اقتداری، ع. (1384). سازمان و مدیریت، مولوی.
امام‌ خامنه‌ای، س. (١٣٩٠). ‌ حدیث‌ ولایت. لوح‌ فشـرده‌ مجموعـه‌ رهنمودهـای رهبر انقلاب‌ اسلامی‌. تهران‌: مؤسسه‌ پژوهشی‌ فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی‌, امام‌ خامنه‌ای، سید علی‌ (١٣٩٠). حدیث‌ ولایت‌. لوح‌ فشـرده‌ مجموعـه‌ رهنمودهـای رهبر انقلاب‌ اسلامی‌. تهران‌: مؤسسه‌ پژوهشی‌ فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی‌.
آذر، ع. غلام‌زاده، ر. & قنواتی، م. (١٣٩١). مدل‌سازی مسیری ـ ساختاری در مدیریت‌. نگاه دانش.
آذری، ع. & زمانی مزده، م. (1394). الگوی راهبردی مدیریت عملکرد سازمان. ناشر موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی چاپ دوم.
توحیدی، ی. (1393). رابطه خودکار آمدی، توانایی فراشناختی و انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی شیب کوه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان.
جعفری، ا. (1396). پایش و تعالی عملکرد: ابزارهای راهبردی ارزیابی، تحلیل و ترکیب پویا. تهران: اندیشه اشراف.
حاجی‌ جباری، ع. & سر آبادانی، م. (١٣٨٦). راهنمـای‌ کـاربردی‌ ارزیـابی‌ عملکرد دستگاه‌های‌ اجرایی. ‌تهران‌: انتشارات‌ مرکز آموزش‌ و تحقیقات‌ صنعتی‌ ایران‌.
دانستنی‌های، ب. (1385). دانستنی‌های بازرسی. تهران: معاونت آموزش نمسا.
زنجیرچی‌, س. (١٣٨٥). بررسی‌ کارایی‌ نظام‌ ارزشیابی‌ کارکنـان‌ دولـت‌ بـا رویکرد مدیریت‌ اسلامی. سومین‌ اجلاس‌ ملی‌ مدیریت‌ عملکرد.
فرزیب، ع. (1381). بودجه زیری دولتی در ایران. چاپ چهاردهم تهران انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران.
 تولای، ر.سلگی،م., & نظری, م. (1399). بررسی تطبیقی نظام بودجه‌ریزی بخش عمومی با بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد. فصل‌نامه علمی پژوهش‌های راهبردی بودجه و مالی سال اول شماره 3،پاییز.
سلگی، م. & قهرائی، ا. (1401). بررسی‌ تأثیر عوامل‌ سازمانی‌ بر انضباط مالی‌ در بخش‌ دولتی‌. دانشگاه امام حسین علیه‌السلام.
کاظمی، ا. (١٣٧٨). نهج‌البلاغه نامه 45. نهج‌البلاغه تهران: انتشارات ﻓﻴﺾ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ.
کیانی، ذ. (1399). بررسی اثربخشی نظارت ستادی در سپاه‌های استانی مطالعه موردی سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم علیه‌السلام استان چهارمحال و بختیاری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین علیه‌السلام دانشکده و پژوهشکده مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی.
کاظمی، م. & همراهی، م. (1388). پژوهش‌های مدیریت. سال دوم شماره چهارم، 118.
مالیک، ش. (1390). داشبورد بنگاه‌های اقتصادی. ترجمه مرکز مطالعات تحول، انتشارات بنیاد قرآن و عترت.
محمد بیگی، ی. (١٣٨٥). همسویی‌ استراتژی‌ کسب‌وکار و فناوری‌ اطلاعـات‌ از طریق‌ کارت‌ امتیازی‌ متوازن‌.“BSC”.
محمد سیروس، ک. & صبور طینت، ا. (1390). مدل مدیریت استراتژیک مبنا. انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
محمدی، م. (1396). بررسی وضعیت نظام نظارت و کنترل برنامه‌ای سازمان بسیج مستضعفین و ارائه روش بهینه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین علیه‌السلام.
محولاتی، س. & بهرامی‌, س. (١٣٩٧). مدیریت‌ وارزیابی‌عملکرد. تعاریف‌ و مفاهیم فصلنامه‌ پیام فرهیختگان (مدیریت‌)، سال اول، تابستان، شماره ١, ١٠١-٧٥.
مشبکی، ا. & تیمور نژاد، ک. (1378). بهره‌وری در مدیریت. چاپ اول، تهران ناشر هیات. 35-39.
مشهدی، س. نظری، ج. & احتشام راثی، ر. (1396). تأثیر چارچوب کنترل و ارزیابی فناوری اطلاعات بر کیفیت کنترل‌های داخلی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های موجود در صنعت داروسازی پذیرفته‌شده در بهابازار اوراق بهادار. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، دوره: 9، شماره: 28.
نمازی، م. & رضایی، غ. (1396). مدل بندی نقش واسطهای سیستم مطالعات حسابداری مدیریت، انگیزش و تعهد سازمانی در برنامه‌ریزی راهبردی و ایجاد مازاد بودجه‌ای مدیران خدمات درمانی.
نمازی، ن. رضایی، غ. & خییرگیر، س. (1399). بررسی آثار نظام کنترل بودجه‌ریزی بر عملکرد بودجه‌ای با در نظر گرفتن نقش واسطه‌ای ادراک بودجه‌ای در بیمارستان‌های دولتی (مطالعه موردی: بیمارستان‌های استان فارس). مدیریت بهداشت و درمان.
(حسین داد وند، حمید حسن‌پور، تورج زین‌الدین،1400) عوامل عمده مؤثر بر طرح‌ریزی عملیات نظامی در جنگ آینده با رویکرد کلاسیک، فصلنامه علوم و فنون نظامی ص 85-112
mauro, s. & getal. (2019). new pulic management between reality andillusion.
Babajani, J. (2009). Accounting and government financial controls. Tehran, Allameh Tabatabaei University Press. (in Persian), 77-101.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psycholog. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Ferreira, A. & Otley, D. (2009). The design and use of performancemanagement systems. Management Accounting Research, 263-282.
kaliappen, n. & hilman, h. (2016). strategic international journal of orientation, 59-71.
leeuw, S. & van den berg, J. (2011). Imprving oprationalperformance behavior via shopfloor performance by influencingmanagement practices. Journal of Oprations Management, 224-235.
Lu, W. & arnett, s. (2011). performance budgeting in the american stated. stat and local goverment review, 79-94.
Lee, C. (2005). Rethinking the goals of your perfor. 53.
Magee, K. (2002). ClaussThe Impact of Organizational Culture on the Implementatonal of Performance Management.Georgia State University. 12.
OMES. (2021). Performance management process. It is not merely evaluation. Oklahoma City: State of Oklahoma Training and Development OMES Human Capital Management. 4.
Ukko, J. Tenhunen, J. & Rantanen, H. (2007) Prespectives ofmanagement and employees. Production Economics, 39-51.
Vukomanovic, M. (2008). Radujkovic, Mladen & Burcar, Ivana.