بررسی اثربخشی نظارت‌ تخصصی بودجه در نظام کنترل و نظارت از دیدگاه مدیران (مدیران کل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشـکده مـدیریت‌ و اقتصـاد، دانشـگاه جـامع‌ امـام حسـین‌ (ع)، تهـران، ایـران

چکیده

هدف: با توجه به توسعه الگوهای نظارتی تخصصی، بررسی اثربخشی این نظارت ها، موضوعی در خور توجه میباشد. لذا پژوهش‌ حاضر، به‌دنبال بررسی اثر بخشی نظارت های تخصصی بودجه از منظرمدیران (مدیران کل)است.روش: این‌ پژوهش‌ از نظر هدف کاربردی ـ توسعه‌ای و از نظر روش ترکیبی‌ از نوع آمیخته‌ اکتشافی‌ است‌. در بخـش‌ کیفی‌ با به‌کـارگیری تکنیـک‌ مصـاحبه‌ عمیـق‌ و روش تحلیـل‌ مضمون، با استفاده از راهبرد نمونه‌گیری هدفمند و روش نمونه‌گیری نظری. در بخـش‌ کمـی‌ بـا استفاده از داده های گردآوری شده و ابزار پرسش‌نامـه‌ و از روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) برازش شده است‌.یافته‌ها: مدل نهایی تحقیق در جامعه مدیران کل دارای 1 بعد، 4 مؤلفه و23 شاخص است بر اساس یافته‌ها، اثربخشی نظارت های تخصصی در ابعاد و مولفه ها و شاخص ها از دیدگاه جامعه مدیران کل تائید می شود و مؤلفه‌های مدل پژوهش، در سطح جامعه، از اثربخشی برخودار است و‌ تأثیر مثبت‌ و معنـاداری دارنـد.نتیجه‌گیری: بدین ترتیب که مؤلفه‌ها در جامعه مدیران کل شامل (ارزیابی وکنترل،طرح ریزی،انگیزش واجرا،اقدام اصلاحی) همچنین‌ شاخص‌های جامعه مدیران کل به ترتیب(تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد، بهبود تصمیم های مدیریتی) بیشترین‌ تأثیر براثربخشی رادارند.از ویژگی‌های بارز یک‌ نظام کارآمد کنترل های مدیریتی‌، برخورداری از قابلیت‌ کنترلهای حالنگر و آینده نگر است‌. این‌ قابلیت‌هـا بـا پیش‌بینی‌ و تشخیص‌ به‌موقع‌، احتمال وقوع بی‌انضباطی‌ مالی‌ را کاهش‌ می‌دهد. استقرار نظام کنترلهای داخلی‌ مؤثر، کاهش‌ ریسـک‌ وقوع تخلف‌ های مالی‌ را به‌دنبال دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of Specialized Budget Supervision in the Control and Supervision System from the Viewpoint of Stakeholders(General Managers)

نویسندگان [English]

  • Hossien Abedini chijan
  • Mohammad Solgi
Faculty of Management and Economics, Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Considering the development of specialized monitoring models, the effectiveness of these monitoring is a significant issue. Therefore, the present study seeks to investigate the effectiveness of specialized budget supervision from the perspective of managers (general managers).Method: This research is a mixed exploratory mixed method and an exploratory application in terms of purpose. In qualitative section, using deep interview technique and thematic analysis method, using purposeful sampling and theoretical sampling method. In the quantitative section, using collected data and a questionnaire and structural equation modeling (SEM) method has been fitted.Results:The final model of research in the society of general managers has 1 dimension, 4 components and 23 indicators. Based on the findings, the effectiveness of specialized supervision in dimensions and components and indicators is confirmed from the viewpoint of the community of the managers and the components of the research model has an effectiveness at the community level and has a positive and significant effect.Conclusion: In this way, components in the society of general managers including (evaluation and control, planning, motivation, corrective action) as well as indicators of the community of general managers (determining strengths and weaknesses of performance, improving managerial decisions) have the greatest impact on effectiveness. One of the prominent features of an efficient system of management controls is the ability to control the situation and the future. These capabilities reduce the likelihood of financial indiscipline by predicting and detecting in a timely manner. Establishing effective internal control system reduces the risk of financial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Effectiveness
  • Specialized Monitoring
  • Contained
  • Control System
  • Monitoring
  • Performance Appraisal
  • Stakeholders