دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1399 
بررسی تأثیر محرک‌های مالی بر سودآوری بانک‌های منتخب بورسی

صفحه 181-217

حمید حاجی ملا میرزایی؛ محمدصادق حاجی ملا میرزایی